# Proje Hakkında Bu proje MATLAB programlama dili ile yazılmış bir betonarme yapı hesap programıdır. Bu program, betonarme kolon, kiriş ve döşeme elemanlarının boyutlandırılması, kesme ve moment katsayılarının hesaplanması, deprem yüklerinin belirlenmesi gibi işlemleri yapmaktadır. Programın içerisindeki bileşenleri şöyle açıklayabilirim: - Programın başında, gerekli parametrelerin tanımlandığı bir bölüm bulunmaktadır. Bu parametreler arasında beton ve donatı malzeme özellikleri, kat yüksekliği, tuğla ve sıva kalınlığı ve ağırlığı, yük kombinasyonları, deprem kuvveti katsayıları gibi değerler yer almaktadır. - Daha sonra, kat.xlsx dosyasından okunan kat planlarına göre kolon, kiriş ve döşeme elemanlarının koordinatlarının atandığı bir bölüm gelmektedir. Bu bölümde ayrıca elemanların uzunlukları ve alanları da hesaplanmaktadır. - Sonra, kiriş elemanlarının ön boyutlandırılması yapılmaktadır. Bu bölümde kirişlerin yükseklikleri (hk) ve genişlikleri (bk) belirlenmektedir. Ayrıca kirişlerin etriye sarılma uzunlukları (lp) de bulunmaktadır. - Ardından, döşeme elemanlarının ön boyutlandırılması yapılmaktadır. Bu bölümde döşemelerin kalınlıkları (hf), yük dağıtma katsayıları (Xk), moment katsayıları (alfa), kesme kontrolü ve moment hesapları yapılmaktadır. - Kolon elemanlarının ön boyutlandırılması yapılmaktadır. Bu bölümde kolonlara gelen yüklerin hesaplanması, kolon kesit alanlarının ve boyutlarının belirlenmesi, kolon atalet momentlerinin hesaplanması gibi işlemler yapılmaktadır. - Bu kodlarda rijitlik matris yöntemi kullanılarak betonarme kiriş ve kolonların rijitlikleri hesaplanmıştır. Rijitlik matris yöntemi, bir yapıyı sonlu elemanlara bölerek her birinin rijitlik matrisini oluşturan ve bunları birleştirerek genel rijitlik matrisini elde eden bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde yapı elemanlarının yer değiştirmeleri ve iç kuvvetleri kolayca bulunabilir. Kodlarda öncelikle kiriş ve kolonların kesit alanları, atalet momentleri, uzunlukları ve malzeme özellikleri hesaplanmaktadır. Daha sonra bu değerler kullanılarak her bir elemanın rijitlik matrisi oluşturulmaktadır. Rijitlik matrisi, elemanın uçlarındaki yer değiştirme ve kuvvet arasındaki ilişkiyi gösteren bir matristir. Rijitlik matrisi boyutu, elemanın serbestlik derecesine bağlıdır. Kodlarda kiriş ve kolonlar için 6x6 boyutunda rijitlik matrisleri kullanılmıştır. Kodlarda ayrıca rijitlik matrislerinin birleştirilmesi için koordinat dönüşümü yapılmaktadır. Koordinat dönüşümü, elemanların yerel koordinat sisteminden genel koordinat sistemine geçişini sağlayan bir işlemdir. Koordinat dönüşümü için dönüşüm matrisi kullanılmaktadır. Dönüşüm matrisi, elemanın ekseninin x-ekseni ile yaptığı açıya bağlıdır. Kodlarda dönüşüm matrisi ile rijitlik matrisi çarpılarak genel rijitlik matrisi elde edilmektedir. Kodlarda kullanılan rijitlik matris yöntemi ile betonarme kiriş ve kolonların rijitlikleri hem doğru hem de hızlı bir şekilde hesaplanabilir. Bu yöntem sayesinde tasarımcılar farklı yük durumlarına göre yapı davranışını kolayca analiz edebilirler. Proje'nin kodlarını incelemek için [tıklayabilirsiniz.](https://github.com/ahmetsalihcozel/ReinforcementConcreteAnalysisViaMATLAB)

Proje Bilgisi

  • Kategori: Mühendislik Matematiği, Masaüstü Uygulaması
  • Proje Tarihi: Haziran, 2020
  • Kazanımlar: Sayısal mantık yürütme, uzun süreli proje deneyimi (3 ay), karmaşık matematik algoritmalarının işlenmesi, MATLAB'da grafikler ile görsel çıktılar oluşturma.